BOE 2015

7 de juny 2017

  • Resolució de 18 de desembre de 2014, de la Secretaria del Consell d’Universitats, per la qual es publica l’Acord de la Comissió Permanent del Consell d’Universitats pel qual s’eximeix a diversos doctors dels requisits establerts a l’article 60 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, per a participar en les proves d’acreditació nacional per al Cos de Catedràtics d’Universitat. PDF (BOE-A-2015-232 – 1 pág. – 140 KB)