Presentació

1 de juny 2022

OBJECTIU I MISSIÓ DE L’ASSESSORIA JURÍDICA

L’objectiu i la missió de l’Assessoria Jurídica de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, és aconseguir que l’actuació de la Universitat, en tots els ordres, es dugui a terme amb plena subjecció a la llei i al dret, mitjançant l’assessorament als òrgans de Govern i Administració de la mateixa i la defensa en judici dels seus actes i interessos, assumint la seva representació davant la resta d’Administracions i Poders.

SERVEIS QUE PRESTA L’ASSESSORIA JURÍDICA

L’activitat de l’Assessoria Jurídica ve determinada pel Reglament del Servei d’Assessoria Jurídica de la Universitat Miguel Hernández aprovat pel Consell de Govern de 14 de desembre de 2011, així com per les normes estatals i autonòmiques de rang superior que incideixin directament en aquesta activitat.

– De Ordre Intern:

 • Assessorament jurídic als diferents Òrgans de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i control de legalitat dels seus actes i resolucions.

– De Ordre Extern:

 • Representació i defensa de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, davant d’altres administracions, jutjats i tribunals, de qualsevol ordre o jurisdicció.
 • Actuació en representació i defensa de la Universitat en els procediments extrajudicials, en què estigui interessada.
 • Representació de la Universitat en els convenis Interadministratius amb altres administracions públiques.
 • Representació i adreça dels interessos de la Universitat en les comissions mixtes i Consorcis constituïdes amb altres administracions públiques.
 • Participació en Congressos i Fòrums jurídics, mitjançant intervencions, assistències i ponències.

– Actuacions de caràcter consultiu.

 • assessorament Jurídic
 • Emissió d’informes preceptius segons llei i reglaments:
  • Plecs de clàusules administratives
  • Declaració de lesivitat d’actes administratius
  • Actes de disposició del patrimoni universitari
  • Revisió d’ofici d’actes administratius
  • Convenis amb entitats públiques o privades
  • Informes sobre reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils o laborals
  • Recursos d’alçada interposats davant el Rector i recursos de reposició contra actes del rector i contra acords del Consell de Govern
  • Propostes de sanció disciplinària a membres de la comunitat universitària
  • Expedients de responsabilitat patrimonial
 • Emissió d’informes ordinaris i dictàmens
 • Control de Legalitat
 • Propostes de Resolució amb informe preceptiu
 • Tramitació d’Expedients per Assessoria Jurídica
 • Assistències presencials amb assessorament
 • Suport tècnic i informes preceptius en els expedients disciplinaris

– Actuacions de caràcter contenciós.

 • Exercir a través de la Prefectura de Servei de l’Assessoria Jurídica i Lletrats Externs la representació, direcció i defensa en judici de la Universitat, d’acord amb les lleis processals, abastant la mateixa tots els ordres jurisdiccionals.
 • Assistència, per ordre del Rector, als òrgans unipersonals i al personal al servei de la Universitat, sempre que les actuacions judicials foren conseqüència dels actes i omissions en l’exercici públic, d’acord amb llei o en compliment d’ordres de superior jeràrquic i no hi hagi conflicte d’interessos.
 • Interposició de demandes civils, recursos contenciosos administratius o accions penals, prèvia autorització de l’òrgan competent, rector o Consell de Govern, davant d’altres administracions, ens, corporacions, societats o particulars.
 • Rebre les Sentències que es dicten en Tribunals i Jutjats sobre assumptes en què intervingui o es vegi involucrada la Universitat, informant sobre les actuacions i termes en què s’hagi de fer la seva execució.
 • Recepció, control i tramitació de totes les notificacions i requeriments rebuts de l’Administració de Justícia i altres administracions públiques.