Normativa

1 de juny 2022

Aquest test ha sigut traduït utilitzant un motor de traducció automàtica

 • Administració.es
 • Actualitat Administrativa La Llei
 • Dret Administratiu de Pòrtic Legal
 • Formularis Administratius
 • Recursos Administratius
 • Formularis Contenciós Administratius
 • Revista Catalana de Deret Públic
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre,de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
 • Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora
 • Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els Serveis d’Informació Administrativa i Atenció al Ciutadà
 • Llei 29/1998, de 13 juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa
 • DECRET 130/1998, de 8 de setembre, del Govern Valencià, de registre d’entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de l’administració de la Generalitat Valenciana [DOGV nº. 3339 de 28.09.1998]
 • Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l’aportació de certificats pels ciutadans. (BOE. núm. 51, de 28 de febrero de 2003)
 • Ordre PRE/1551/2003, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa la disposició final primera del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l’aportació de certificats pels ciutadans. (BOE núm. 141, de 13 de juny de 2003)
 • SENTÈNCIA de 17 de novembre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es fixa doctrina legal en relació amb l’article 58.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE de 5 de gener de 2004)
 • ORDRE APU/203/2004, de 29 de gener, per la qual es crea un Registre Telemàtic en el Ministeri d’Administracions Públiques per a la presentació d’escrits i sol·licituds i s’estableixen els criteris generals de tramitació telemàtica de determinats procediments (BOE del 7 de febrer)
 • DECRET 18/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, de creació del Registre Telemàtic de la Generalitat i regulació de les notificacions telemàtiques de la Generalitat. %%[2004/1555] (DOGV número 4694 de data 18.02.2004)
 • RESOLUCIÓ de 15 de abril de 2004, de la secretaria autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació, per la qual s’estableixen les mesures tècniques i organitzatives necessàries que, amb caràcter general , hauran de reunir les unitats registrals telemàtiques i tots els procediments administratius perquè són susceptibles de tramitació telemàtica a través del Registre Telemàtic de la Generalitat Valenciana (DOGV de 14 de junio)
 • LLEI 3/2010, de 30 de abril, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV de 7 de maig)