Règim Electoral

Reglament d’Eleccions Generals de la UMH
Reglament Eleccions Representants d’Estudiants
Normativa Elecció 30% del Consell de Govern corresponent a Degans i Directors

16 gener 2013